Thông tin sản phẩm

343 (Vịt thịt từ 1 ngày đến xuất)


  Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh dạng viên dùng cho:

  VỊT - NGAN THỊT TỪ 1 NGÀY TUỔI ĐẾN XUẤT BÁN


  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
      •  Lượng ăn (g/con/ngày): 10 - 250
      •  Tăng trọng tuyệt đối (g/con/ngày): 55 - 57
      •  Lượng ăn trung bình (g/con/ngày): 143 - 146
      •  FCR: 2,45 - 2,7
343 (Vịt thịt từ 1 ngày đến xuất)