Thay đổi về chính sách
  • 30/11/-0001

Lái Thiêu có quyền thay đổi và/hoặc chấm dứt các nội dung, tính năng của một phần hay toàn bộ Website mà không cần thông báo trước với người sử dụng.

Lái Thiêu có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống lại các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin trên Website.

Khi sử dụng Website, thông tin sẽ được truyền qua một phương tiện/thiết bị nằm ngoài sự kiểm soát của Lái Thiêu. Theo đó, Lái Thiêu không chịu trách nhiệm cho hoặc liên quan đến bất kỳ sự chậm trễ, thất bại, bị gián đoạn của bất kỳ dữ liệu hoặc các thông tin khác được truyền trong kết nối với việc sử dụng của Website.

Lái Thiêu được phép sử dụng bất kỳ ‎ý tưởng hay khái niệm nào mà bạn đã đưa lên Website cho tất cả các mục đích không giới hạn, bao gồm cả việc phát triển, sản xuất hay tiếp thị sản phẩm, dịch vụ. Lái Thiêu không có trách nhiệm phải bồi thường, thưởng hay trả phí cho người cung cấp.

Bạn phải ‎ý thức và bảo đảm những thông tin, tài liệu mà bạn gửi phải nằm trong quyền hạn sử dụng của bạn; điều đó có nghĩa Lái Thiêu sẽ không vi phạm bất cứ quyền lợi nào của bên thứ ba.

Lái Thiêu có quyền từ chối một số tài liệu bạn gửi mà không bắt buộc phản hồi lý do.

Tin tức khác
Video nổi bật
Fanpage