Thông tin tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Hạn nộp hồ sơ

Ứng tuyển

Tuyển dụng: Nhân viên phòng Năng suất chất lượng (Nhà máy Bình Dương - KCN Dầu Giây)

  • Full time

Tuyển dụng: Nhân viên phòng Năng suất chất lượng (Nhà máy Bình Dương - KCN Dầu Giây)

Hạn chót: Unlimited

Tuyển dụng: Nhân viên QC (Nhà máy Bình Dương)

  • Full time

Tuyển dụng: Nhân viên QC (Nhà máy Bình Dương)

Hạn chót: Unlimited

Tuyển dụng: Nhân viên Phòng IT (Nhà máy Bình Dương)

  • Full time

Tuyển dụng: Nhân viên Phòng IT (Nhà máy Bình Dương)

Hạn chót: Unlimited

Tuyển dụng: Nhân viên Văn Phòng (Nhà máy Bình Dương, Nhà máy Đồng Nai (KCN Dầu Giây)

  • Full time

Nhân viên Văn Phòng làm việc tại Nhà máy Bình Dương, Nhà máy Đồng Nai (KCN Dầu Giây)

Hạn chót: Unlimited

Tuyển dụng: Nhân viên Điều phối thu mua phụ gia (Nhà máy Bình Dương)

  • Full time

Tuyển dụng Nhân viên Điều phối thu mua phụ gia làm việc tại Nhà máy Bình Dương

Hạn chót: Unlimited

Tuyển dụng: Nhân viên Kế Toán Thu Mua (Nhà máy Bình Dương)

  • Full time

Tuyển dụng Nhân viên Kế Toán Phòng Thu Mua làm việc tại Nhà máy Bình Dương

Hạn chót: Unlimited

Tuyển dụng: Nhân viên Phòng Bán Hàng

  • Full time

Tuyển dụng: Nhân viên Bán Hàng

Hạn chót: Unlimited