Thông tin sản phẩm

626 (Vịt thịt từ 29 ngày đến xuất)


  Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh dạng viên dùng cho:

  VỊT - NGAN THỊT TỪ 29 NGÀY TUỔI ĐẾN XUẤT BÁN


  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
      •  Lượng ăn (g/con/ngày): 100 - 180
      •  Tăng trọng tuyệt đối (g/con/ngày): 70 - 72
      •  Lượng ăn trung bình (g/con/ngày): 183 - 187
      •  FCR: 2,5 - 2,8
626 (Vịt thịt từ 29 ngày đến xuất)