Thông tin sản phẩm

939 (Vịt chuyên đẻ trứng giống)


    Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh dạng viên dùng cho:

    VỊT CHUYÊN ĐẺ TRỨNG GIỐNG


    HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
        •  Lượng ăn (g/con/ngày): 120 - 240
939 (Vịt chuyên đẻ trứng giống)