Thông tin sản phẩm

22A (Vịt thịt từ 1 đến 28 ngày)


  Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh dạng viên dùng cho:

  VỊT - NGAN THỊT TỪ 1 NGÀY ĐẾN 28 NGÀY TUỔI


  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
      •  Lượng ăn (g/con/ngày): 10 - 100
      •  Tăng trọng tuyệt đối (g/con/ngày): 35 - 37
      •  Lượng ăn trung bình (g/con/ngày): 75 - 50
      •  FCR: 2,0 - 2,2
22A (Vịt thịt từ 1 đến 28 ngày)