Thông tin sản phẩm

9989 (Gà hậu bị từ 10 đến 18 tuần)

    Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh dạng bột & viên dùng cho:
    GÀ HẬU BỊ TỪ 10 ĐẾN 18 TUẦN TUỔI

    HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
        • Lượng ăn: 5 - 85 g/con/ngày
9989 (Gà hậu bị từ 10 đến 18 tuần)