Thông tin sản phẩm

379 (Dùng cho bò thịt thương phẩm)

    Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh dạng bột & viên
    Dùng vỗ béo cho: BÒ THỊT THƯƠNG PHẨM

    HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
        • Lượng ăn: 2 - 6 kg/con/ngày
        • Kết hợp với thức ăn thô xanh
379 (Dùng cho bò thịt thương phẩm)