Thông tin sản phẩm

7 (Heo thịt lai từ 60kg đến xuất)

  Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh dạng bột & viên dùng cho:
  HEO THỊT TỪ 60kg ĐẾN XUẤT CHUỒNG

  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
      • Ngày tuổi: Từ 131 ngày đến 170 ngày tuổi
      • Số lần cho ăn/ngày: 3 lần
      • Lượng ăn trung bình/con/ngày: 2,0kg - 2,7kg
      • FCR: 2,5 - 2,8
7 (Heo thịt lai từ 60kg đến xuất)